Werkgroep Tiny-Harfsen i.s.m. Coöperatie Wilde Woonweide heeft inmiddels uitgebreid kennis genomen van alle punten van zorg uit de buurt, die naar voren zijn gebracht door buurtbewoners, betrokkenen en direct belanghebbenden tijdens de info-avond en middels een petitie.

Op de eerste plaats maken we graag duidelijk dat we het volste begrip hebben voor zorgen die leven in de buurt en in het dorp. We willen benoemde zorgen graag met aandacht en zorgvuldigheid benaderen.

Omdat we graag bouwen aan vertrouwen door in samenhang te werken aan oplossingen, willen we graag ruimte maken om samen naar oplossingen te zoeken. Daarom blijven we de reikende hand bieden om het dialoog met ons aan te gaan.

Aanvullend komen we als werkgroep met een duidelijk standpunt t.o.v. de vernomen zorgen tijdens de info-avond 22 mei jl.

N.a.v. een brief die wij hebben mogen ontvangen van de heer -….- uit Harfsen hierbij onze inhoudelijke reactie. Graag zetten we hierbij een aantal onjuistheden en aannames recht.


Gelders Natuurnetwerk/ Groene Ontwikkelzone

Het perceel ligt in het Gelders Natuurnetwerk (GNN). We lezen de stellingname dat het daarmee ‘beschermd natuurgebied’ zou zijn. Hoewel het perceel binnen de Groene Ontwikkelzone van het Gelders Natuurnetwerk ligt heeft het een agrarische bestemming waarbij reguliere landbouwactiviteiten kunnen plaatsvinden.

Dit maakt niet dat het een beschermd natuurgebied is. Hoewel wij het wel zo beschouwen. Daarbij wordt door de Provincie vereist om bij elke nieuwe ontwikkeling binnen de Groene Ontwikkelzone de kernkwaliteiten van het gebied te versterken door natuur- en landschapselementen aan te leggen. Ons plan gaat hier ruimschoots aan voldoen.

Onze benadering bestaat uit natuurinclusieve keuzes die in overleg met deskundigen (op basis van een gedegen ecologisch landschapsplan & beheerplan) gemaakt worden. Daarbij zien we in dat het perceel om speciale aandacht & zorg vraagt, wanneer het gaat om aanleg, behoud en versterking van biodiversiteit.

Medewerking Gemeente Lochem

Al jaren ligt er binnen de Gemeente Lochem de oproep om tot een locatie te komen waar een pilot met tiny-houses plaats kan vinden. Hierbij zijn meerdere moties aangenomen (zie tijdlijn).

Primair hebben wij ingestoken om het project plaats te laten vinden op gemeentelijke grond. De gemeente Lochem ziet hiervoor geen mogelijkheden i.v.m. het Didam-Arrest. Wij (en initiatiefnemers van andere landelijke projecten) kijken hier anders naar.

Hierna is door de gemeente geadviseerd om een particulier perceel te vinden. Dit is gevonden in Harfsen. In de petitie word gesteld dat ‘de locatie voor het plan volledig indruist tegen het beleid en de regels van de gemeente en de provincie’.

Ons project-plan voldoet volledig aan alle vigerende wet- en regelgeving. Dit wordt streng getoetst door zowel gemeente als provincie. Iets waar we ons uiteraard aan houden.

Eigenaar

We lezen dat ‘de huidige eigenaar met kennis van de gemeente, afgelopen paar jaar verschillende dingen heeft gedaan in strijd met het bestemmingsplan en provinciale (GNN) regels’.

Er word gesproken over ‘een nieuw gerealiseerde inrit vanaf de openbare Reeverweg, een aangelegde weg door het bos, diverse opstallen en sprake van illegale activiteiten’. Hiermee zou ‘beplanting zijn aangetast en de leefomgeving van diverse dierensoorten verstoord zijn’.

De inrit vanaf de openbare Reeverweg en weg door het bos ligt er al ruim 15+ jaar, wat o.a. te zien is op google streetview en is geverifieerd door de gemeente.

Er staat een kleine houtopslag en plekje om een kop thee te drinken. Er is al helemaal geen sprake van ‘illegale activiteiten’. Zo ook is geen beplanting aangetast of is de leefomgeving van diersoorten verstoord. Er is dood/ gevaarlijk hout gekapt waarbij herplant is toegepast.

We betreuren dat de eigenaar negatief wordt weggezet. De eigenaar zet zich in voor meer biodiversiteit en heeft hier een start mee gemaakt. Een start die nog niet voor iedereen zichtbaar is.

De eigenaar motiveert dan ook graag zelf zijn inzet en reeds uitgevoerde activiteiten op het perceel. Met een rondleiding word gelegenheid geboden om te zien wat er al heeft plaatsgevonden op het deel beschutte grasland met bos omheind.

Gemeentebeleid

De petitie stelt dat tiny-houses in het buitengebied ‘volledig in strijd zou zijn met gemeentelijk beleid’. Voor de duidelijkheid; het gaat hier expliciet niet om toevoeging van permanente grondgebonden woningen met bijhorende infrastructuur

Het gaat hier om een tijdelijk project met ecologisch vervaardigde, niet-grondgebonden, verplaatsbare, zelfvoorzienende bio-based tiny-houses voor een duidelijke afgekaderde periode.

Bewoning, tijdelijk of niet heeft altijd een vorm van impact op een gebied. Dat valt niet te ontkennen. Een conventionele grondgebonden woonvorm op basis van funderingen, beton, staal en de nodige infrastructuur heeft een grotere en schadelijkere invloed. Iets waarvan wij vinden dat dit niet passend is binnen de beoogde locatie.

10 bio-based tiny-houses i.c.m. tijdelijke en bewuste bewoning beperkt de impact. Wij zien deze natuurinclusieve woonvorm dan ook juist als passend voor de locatie.

College zou raad en bewoners buiten spel zetten

Er wordt gesteld dat ‘de locatie van het tiny-house plan niet alleen in strijd is met gemeentelijk beleid maar ook met de huidige bestemming van het perceel’.

We vragen de gemeente om met een omgevingsvergunning tijdelijk af te wijken van het omgevingsplan. Dit is een veel voorkomende procedure die op tal van plekken binnen onze gemeente wordt ingezet.

De stelling dat het college hiermee een zogenaamde ‘radicale beleidswijziging ten aanzien van het buitengebied doorvoert zonder enige inspraak van de gemeenteraad’ is niet juist. Ook de aanname dat ‘met deze BOPA-route niet alleen de gemeenteraad buitenspel word gezet, maar ook de inwoners van Harfsen’ is niet waar.

Er is bij elke ruimtelijke procedure van de gemeente de mogelijkheid voor bezwaar en beroep. Zodat iedere directe belanghebbende bezwaar kan maken. Zoals het hoort. Welke procedure de gemeente precies gaat volgen, wordt bekend na een aanvraag omgevingsvergunning.

Verkeerd signaal / gevaarlijk precedent

Het gaat om een pilot met tijdelijke duur van 10 jaar. Dit houdt in dat binnen dit tijdsbestek ruimte geboden mag worden als proefproject met ‘alternatieve woonvormen’. In dit geval tiny-houses, waarbij een minimalistische en zelfvoorzienende levensstijl omarmd wordt.

Hiermee profileren we ons graag als ‘donkergroene aanjager’ voor een nieuw te bouwen natuurinclusieve woonwijk (elders) zoals bijv de Olstergaard in Olst-Wijhe. De aanname dat ‘het plan een precedent schept’ is onjuist.

Er zal binnen de gemeente Lochem slechts 1 locatie gerealiseerd worden voor dit project. De gemeente heeft aangegeven dat er ook maar met 1 groep van initiatiefnemers gewerkt wordt voor een pilot zoals wij die voorstellen. Dit zijn wij. Dat ‘de deur hiermee wagenwijd wordt opengezet voor vele andere woonwijkjes van tiny-houses en andere (alternatieve) woonvormen in het buitengebied van de gemeente’, is niet juist.

De gemeente Lochem waakt ervoor om het buitengebied te behouden. Wij sluiten hier graag bij aan vanuit de motivatie extra versterking in biodiversiteit aangebracht te hebben na afloop.

Daarbij is ook geen sprake van zogenoemde ‘illegale activiteiten, waarbij een eigenaar juist beloond zou worden met een vergunning’. Ook de suggestie dat ‘het college illegale praktijken en daarmee de afbraak van de natuur en het GNN nog verder in de hand heeft’ is een aantijging richting de gemeente Lochem die wij niet delen.

Ons plan en de natuur

De petitie beweert dat het plan de natuur niet zou versterken. Het feit dat ‘het gebruik van kleine duurzame woningen van dit plan nog geen duurzaam en ecologisch project’ maken is waar, maar kleine duurzame woningen is niet het enige waar het project voor staat.

Naast inzet van bio-based tiny-houses is er een groter geheel. Een natuurinclusief en klimaatadaptief karakter zijn hier een essentieel onderdeel van. De aanname dat het hier ‘heel simpel zou gaan om een woonwijkje van 10 huishoudens midden in de natuur met de daarbij behorende toename in geur, geluid, verlichting en verkeer‘ is te kort door de bocht.

We zijn groot natuurliefhebbers en beslist voorstander van rust. Daarbij zijn we ten alle tijden bereidt om duidelijke afspraken te maken met omwonenden. De aanname dat dit alles ‘desastreus zou zijn voor de leefomgeving van mens en dier op en rondom het perceel, inclusief de fragiele zandweg’ is overtrokken.

De insteek is om stapsgewijs volledig zelfvoorzienend te worden in energie (opwekking & opslag), minimaal gebruik van energie & water, opslag van grond- en regenwater incl beoogde uiterst effectieve waterzuivering door gebruik te maken van helofytenfilters (op basis van zuiverende waterplanten).

Onze voorkeur voor mobiliteit is de fiets, het OV i.c.m. een 3-tal elektrische deelauto’s. Zo ook het uitgebreide ecologische landschapsplan (incl beheerplan) waarin wij beschrijven welke kernkwaliteiten van het gebied we gaan versterken door natuur- en landschapselementen aan te leggen, is leidend voor het project.

Dit is het fundament dat evident duidelijk maakt dat het gaat om een ecologisch project dat de natuur op uitgebreide schaal gaat versterken. De suggestie dat ‘de door de initiatiefnemers aangekondigde moestuin, paddenpoel, paar fruitbomen en uilenkast, zal het door de huidige eigenaar al in gang gezette illegale aantasting van het natuurgebied en het vertrek van veel diersoorten niet stoppen‘ is ongefundeerd. Er is immers geen sprake van ‘illegale aantasting’ en er is ook geen sprake van een ‘natuurgebied’. Hoewel wij het wel zo beschouwen.

Daarbij is het een feit dat diersoorten komen en gaan waarbij met name reeën zich uitermate goed aanpassen aan de leefomgeving van de mens.

Immers woont de ree hier al jaren in dezelfde omgeving waar mensen (zoals u zelf) ook woonachtig zijn. Huisdieren (honden & katten) zijn niet welkom binnen het project. We willen geen verstoring van het wild en de omgeving door huisdieren.

Woningnood en inwoners Harfsen

Ons plan heeft geen intentie om de woningnood op te lossen. We kunnen alleen een bescheiden bijdrage leveren. Daarom bieden we starters uit Harfsen voorrang bij de aanmelding.

Hiermee kan het project ten goede komen voor jonge/oudere mensen uit het dorp zelf. De suggestie dat ‘een hypotheek niet beschikbaar is voor tiny-houses zonder fundering en nutsaansluitingen’ is onjuist. Zo ook de aanname dat ’tiny-houses buiten het financiële bereik van veel mensen, inclusief starters vallen en dat jongeren (en andere inwoners van Harfsen) met het artikel in BerkelBode blij worden gemaakt met een dode mus’ is niet waar.

Elk tiny-house is middels krediet te bekostigen, ook voor starters, los van de locatie. Steeds meer gemeentes denken hier actief in mee m.b.t. hun plannen voor huisvesting.

Realisatie van dit project draagt juist bij aan vergroting van kansen voor jonge mensen. Daarnaast zien wij zelf, juist in de kleine kernen, steeds meer creatieve zelfbouwers waaronder handige starters.

Er worden volwaardige bouwbesluit-bestendige tiny-houses gebouwd in agrarische schuren en loodsen, simpelweg omdat starters nergens een betaalbare woonruimte vinden.

Alleen de locaties om ze te bewonen lopen achter. Hier ligt een opgave. Dat er ‘mogelijk plek voor 1 huishouden is uit Harfsen, maar geen garantie, volgens de initiatiefnemers‘ is nooit op deze manier door ons gesteld.

Feit is inmiddels dat zich voorlopig 12 starters uit het dorp Harfsen bij ons hebben aangemeld. En ook al is de wachtlijst lang, deze mensen zullen voorrang krijgen bij de aanmelding, zoals is toegezegd.

Alternatieve woonvormen in/aan woonkernen

Wij zijn het volledig eens met de stelling dat de gemeente Lochem er goed aan zou doen om zich in te zetten voor het ontwikkelen van locaties voor ‘alternatieve woonvormen’, los van in of aan een woonkern.

Al lang geleden hebben we zowel raad als college opgeroepen om de wijk Olstergaard in Olst-Wijhe te bezichtigen. Het college heeft hier ook gehoor aan gegeven. Onlangs hebben we nog met een gemeentefractie een bezoek gebracht aan een open-dag op de Olstergaard. We zijn hierin zeer pro-actief.

Realisatie en inpassing van een natuurinclusieve wijk zoals de Olstergaard binnen de nieuwe uitbreidingslocaties binnen onze gemeente is inderdaad geen snelle oplossing.

De weg richting uitvoer van een pilot ook niet. We zijn inmiddels zo’n 4 jaar in gesprek met de gemeente Lochem. Hierbij hopen we nu eindelijk voet aan de grond te krijgen.

Tenslotte..

Al jaren zijn we binnen de gemeente Lochem op zoek naar een geschikte en beschikbare locatie voor dit project. Wij zijn van mening dat juist het ecologische karakter van deze natuurinclusieve woonvorm passend is voor deze locatie.

Hierbij is de samenhang met onze directe leefomgeving en goede verbinding met de buurt voor ons van essentieel belang.

We hebben begrip voor uw zorgen en nemen deze mee. We zouden u vriendelijk willen vragen om ons ‘het voordeel van de twijfel’ te gunnen. We hopen in goed & gezamenlijk overleg samen tot een passende oplossing te komen waarin alle partijen evenredig worden meegenomen. Dat is onze insteek.

Om een zorgvuldige vervolgstap te kunnen zetten organiseren we deze zomer enkele rondleidingen op het terrein.


> ZA 6 juli/ 11u: Rondleiding door de heer R. Tuitert


> ZA 13 juli/ 13u: Rondleiding door Werkgroep Tiny Harfsen
(*vol)


> ZA 31 aug/ 13u: Rondleiding door Werkgroep Tiny Harfsen

Geïnteresseerden en omwonenden zijn van harte uitgenodigd om ter plekke met ons te spreken over de plannen en om ideeën maar ook zorgen uit te wisselen. Meld je wel even aan via onze website.

We gebruiken deze middagen om tot een zo breed mogelijk gedragen plan te komen. We nodigen u hiervoor van harte uit.

We hopen daarbij uitgebreider kennis te maken met u als buurtbewoner. Kom kijken, kom praten. We luisteren graag naar uw vragen & zorgen en gaan hier nauwkeurig mee om. De koffie staat klaar, welkom!

Mocht u niet kunnen op de genoemde data maar het perceel wel graag eens willen bezichtigen; laat het ons weten. We kijken dan in overleg naar een alternatieve datum.

Met vriendelijke groet,

Werkgroep Tiny-Harfsen

Bram Bloemers, Erwin Beumer, Kasper Spormann

Coöperatie Wilde Woonweide

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *