December 2019
Eerste contact gelegd met de Gemeente Lochem/ oriëntatie-fase


Juni 2020
Eerste gesprek met wethouder


Oktober 2020
Gesprek met ambtenaren (ruimtelijke ordening), advies; wachten op gemeenteraadsverkiezingen en nieuwe Kernvisies


Februari 2021
Telefonisch contact met de beleidsadviseur m.b.t. oprichting pilot-groep ‘Tiny-Houses in Lochem’


April 2021
Beëindiging functie wethouder


September 2021
Voortzetting gesprekken oprichting pilot-groep met beleidsadviseur


Maart 2022
Gesprek met wethouder ruimtelijk ordening & wonen) en de beleidsadviseur, advies; de nieuwe Kernvisie afwachten


Oktober 2022
Advies beleidsadviseur; wachten op Kernvisies Gorssel, Epse en Eefde nadat eerder binnen de Kernvisies Lochem, Laren en Harfsen geen mogelijkheden bleken voor realisatie van de pilot t.b.v. tiny-houses


Januari 2023
Op advies van de beleidsadviseur 1 particulier perceel (met WVG) aangedragen binnen de beoogde uitbreidingslocatie/ dorpskern Gorssel


Februari 2023
Presentatie Kernvisies; we lezen geen concrete locaties t.b.v. tiny-houses (PDF-bijlage). Ter aanvulling in de kernvisies lezen we;

De kernvisies worden voorzien in permanente woningbouw en niet in tijdelijke woningbouwlocaties. Binnen de nieuwe woningbouwlocaties is ruimte voor ‘bijzondere woonvormen’ en ‘wooninitiatieven’. Dit zal gaan verschillen per locatie. Deze nieuwe locaties zijn niet beoogd voor de roep op korte termijn naar tijdelijke woningen. Voor tijdelijke woningbouw volgt een apart raadsvoorstel.

Maart 2023
Apart raadsvoorstel opgevraagd. Er blijkt volgens de griffie geen zicht te zijn op het aparte raadsvoorstel. B&W gaat eerst met een memo komen. Voorstel LochemGroen;

Overwegende om met samenwerkende fracties op korte termijn met een concreet initiatiefvoorstel te komen waarin een specifiek perceel word opgenomen waarbij start gemaakt kan worden met uitvoer van de pilot middels plaatsing van tiny-houses, waarbij een hoger niveau van klimaatadaptief en natuurinclusief wonen/ bouwen bereikt gaat worden.


Mei 2023
Onder aanvoer van de fractievoorzitter dient D66 op 8 mei 2023 de volgende motie in (PDF-bijlage);

‘Draagt het college op; Op zo kort mogelijk termijn in gesprek te gaan met nu bekende initiatiefnemers en vóór 1 augustus 2023 minstens 1 locatie aan te wijzen waar gestart kan worden met minstens één pilot met tiny-houses‘.

De motie word op 22 mei 2023 unaniem aangenomen met steun van LochemGroen, Gemeentebelangen, GroenLinks, PvdA, CDA, Mml en VVD.


Juni 2023
De memo vanuit het college B&W dient zich aan welke zegt; (PDF-bijlage)

‘De uitvoering van de motie Tiny-Houses van 22 mei 2023 is opgepakt. Voor 2 kansrijke locaties waar dit mogelijk een plek kan krijgen, hebben sindsdien eerste gesprekken plaatsgevonden’.

Mei – Augustus 2023
Na meerdere concrete toereikingen gedaan te hebben om gezamenlijk aan tafel te gaan is hier NIET op in gegaan. Er heeft vanaf aannemen van de motie geen enkele afstemming of overleg met ons als initiatiefgroep plaatsgevonden.


September 2023
Drie maanden na aannemen van de motie is nog steeds niets duidelijk. De fractievoorzitter van D66 stelt op 7 september 2023 schriftelijk vragen (PDF-bijlage);

‘Waarom hebben er nog geen gesprekken plaatsgevonden met de initiatiefnemers zoals opgedragen in de motie ‘Pilot tiny-houses’ (aangenomen in de raad van 22 mei 2023)?’

‘Waarom is er nog geen locatie hiervoor aangewezen, zoals opgedragen in de motie ‘Pilot tiny-houses’?’

Op 20 september vind telefonisch contact plaats tussen de beleidsadviseur van de Gemeente Lochem en J. de Zwaan (project-leider Stichting Wilde Woonweide);

Omtrent de volgende twee particuliere locaties (zie memo); Locatie Diekman/ Epse is geen optie want eigenaren in onderhandeling met project-ontwikkelaar (dit wisten we al bij aannemen vd motie). Locatie Gorssel Noordoost, particulier perceel met WVG word inmiddels door een belangenbehartiger afgedekt (dit wisten we al bij aannemen vd motie). Hierbij werd ons gevraagd of we nog in contact zijn met de eigenaren van dit betreffende perceel. Er werd aangegeven dat er vanuit de gemeente nogmaals contact gezocht zal worden met de eigenaren.

Tot op heden hebben we hier niets meer over vernomen. De informatie werd gebracht als zogenaamd ‘nieuws na uitgebreid onderzoek’ terwijl als direct (na aannemen van de motie op 22 mei 2023) contact met ons was opgenomen, we deze info direct hadden kunnen verstrekken. Verder werden geen mogelijkheden gezien. Tenslotte wederom (21 + 29 september 2023) de beleidsadviseur verzocht om een live gesprek in te plannen, evt samen met onze consulent.


Oktober 2023
Beantwoording college B&W n.a.v. de schriftelijke vragen D66 m.b.t. de unaniem aangenomen motie op 22 mei 2023.

Lees de beantwoording vanuit het college hier; (PDF-bijlage)

> Reactie van Stichting Wilde Woonweide; zie Publicaties


November 2023
Eerste oriëntatie-rondes met (mogelijke) regionale ketenpartners zoals woningbouwvereniging Viverion en energiecoöperatie LochemEnergie.

> Energiecoöperatie Lochem Energie wil met Stichting WildeWoonweide in zee wat betreft de door ons voorgestelde collectieve energieopwekking & opslag binnen Tiny-Village Lochem. Hierbij word o.a. gedacht aan opwekking met zonnepanelen, opslag in een klein aantal electrische deelauto’s, warmtewinning uit compost en warmteopslag in basalt.

> Het College gaat in op onze uitnodiging. Een nieuw gesprek staat gepland voor; maandag 27 november 2023.

.

> Samenvatting gesprek maandag 27 november 2023;

Positief dialoog met de wethouder en twee beleidsadviseurs waarbij in goede sfeer de nieuwe kaders & uitgangspunten zijn besproken richting uitvoer van de pilot, in bijzijn van onze consulent Mieke Elzenga, oprichtster LiberTerra Platform.

We hebben hierbij een positieve en coöperatieve grondhouding vanuit de gemeente vastgesteld waarbij de knelpunten (op vlak van wet- en regelgeving) zijn benoemd. De gemeente heeft laten zien meer ‘huiswerk’ te hebben verricht dan wij in eerste instantie aannamen.

De oproep gedaan om nog meer ‘out of the box’ te denken om dit unieke project mogelijk te maken. Onze voorkeurslocatie in Harfsen gaat nu meegenomen worden waarbij de gemeente in gesprek zal gaan met de Provincie (m.b.t. de inpassing binnen het GNN, Gelders Natuurnetwerk).

Tijdens de meeting het herziene project-plan gepresenteerd en aangeboden aan de wethouder en de direct betrokkenen. Een nieuw gesprek volgt in januari 2024.. 👍

.

> Meer; zie artikel Berkelbode 29-11 in Media

‘Goed gesprek initiatiefnemers Tiny-Village en Gemeente Lochem’

> Meer over LiberTerra; als platform groenkapitaal, als waardecreatie en als inspirerende duurzame ‘community’ in fysieke vorm