Onze primaire insteek voor uitvoer van het project is inpassing op gemeentelijke grond binnen één van de beoogde uitbreidingslocaties aan de rand van een bestaande dorpskern.

Coöperatie Wilde Woonweide heeft vanaf begin af aan aangestuurd om het project te willen realiseren op gemeentelijke gronden. Juist aangezien het hier gaat om een pilot in samenwerking met de gemeente, vóór en door onze inwoners. Waarbij de gemeente verzocht word om tijdelijk af te wijken van het vigerende bestemmingsplan door gebruik te maken van tijdelijk ontheffing (10 jaar).

We profileren ons graag als ‘donkergroene aanjagers’ van een nieuw te bouwen natuurinclusieve woonwijk, zoals bijvoorbeeld de Olstergaard in de gemeente Olst-Wijhe. Hierbij zou de insteek gehanteerd kunnen worden wanneer een start gemaakt word met een kleine cluster tiny-houses. Wij zien meerdere concrete mogelijkheden door o.a. gebruik te maken van fasering.

Olstergaard in Olst-Wijhe, een duurzaam, circulair en natuurinclusieve woonwijk

De gemeente Lochem blijft aangeven geen mogelijkheden te zien vanwege het zogenaamde Didam-Arrest. Deze dicteert overheden;

Om bij uitvoer van privaatrechtelijke overeenkomsten, de algemene beginselen van behoorlijk bestuur, waaronder het gelijkheidsbeginsel, in acht te nemen. Uit het gelijkheidsbeginsel vloeit voort dat een overheid bij de uitgifte van een onroerende zaak alle (potentiële) gegadigden voor de uitgifte van de gronden een gelijke kans moet bieden.

Wij stellen dat het Didam-Arrest geen enkele blokkade hoeft te zijn voor inpassing op gemeentelijke gronden. Als een gemeente maar wil..

De meeste ’tiny-villages/ pilots met tiny-houses’ in het land vinden dan ook juist plaats op gemeentelijke gronden. Daar worden door gemeentes wèl concrete mogelijkheden gevonden.

De gemeente kan nl. relatief eenvoudig een uitgifte/ tender zo uitschrijven dat een breed gedragen burgerinitiatief als deze wel degelijk in aanmerking komt.

Dit is inmiddels lang en breed bewezen door alle andere gemeenten die ’tiny-villages/ pilots met tiny-houses’ mogelijk hebben gemaakt. Er zijn ons inziens tal van locaties binnen onze gemeente al tijdenlang beschikbaar.We blijven de gemeente Lochem dan ook met klem oproepen om te komen met ‘alternatieve ontwikkellocaties’. Hiervoor zijn in de raad inmiddels ook al meerdere moties aangenomen waar tot op heden weinig gehoor aan is gegeven.

> Volg onze tijdlijn


7 maart 2022

> D66 dient ‘Motie Pilot Alternatieve Woonvormen‘ in. Mede indieners zijn: GL, VVD, GB, CDA, LG. De motie is unaniem aangenomen.

Draagt het college op om; vóór oktober 2022 een locatie aan te wijzen waar alternatieve woonvormen kunnen worden ontwikkeld. Dit te zien als pilot.

> Zie HIER de motie

Mei 2023

> D66 dient ‘Motie Pilot Tiny-houses‘ in. Mede indieners zijn: LG, GB, GL, PvdA, CDA, MmL, VVD. De motie is unaniem aangenomen.

‘Draagt het college op; om zo kort mogelijk termijn in gesprek te gaan met nu bekende initiatiefnemers en vóór 1 augustus 2023 minstens 1 locatie aan te wijzen waar gestart kan worden met minstens één pilot met tiny-houses‘.

> Zie HIER de motie

.

Ontwikkellocaties neergelegd bij de Gemeente Lochem

> Voormalig sportterrein bij de Detmerskazerne Eefde. Inmiddels voorkeurslocatie voor herhuisvesting Oekraïense vluchtelingen en spoedzoekers.

> Perceel achter sporthal de Stuw in Eefde. Mogelijk gereserveerd voor toekomstige nieuwbouw sporthal.

> Weilanden Schurinklaan/ Harfsensteeg Eefde. Ruim 15 jaar in gemeentelijk bezit en beoogde locatie voor toekomstige woningbouw.

> Gorssel-Noordoost. De grootste uitbreidingslocatie (10.7 ha) aan de rand van dorpskern Gorssel.Binnen zowel de Kernvisie Wonen Eefde als de Kernvisie Wonen Gorssel word niets gelezen over ‘alternatieve ontwikkellocaties’ of mogelijkheden voor ‘alternatieve woonvormen’ zoals tiny-houses.

.

Coöperatie Wilde Woonweide

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *