12 oktober 2023

N.a.v. de inhoud van het artikel Tiny-village in Lochem komt maar niet van de grond: dit lijkt haast politieke onwil willen we graag reageren;


Op de eerste plaats missen we de lijn van ons persbericht. De algemene strekking van het artikel geeft de suggestie weer dat de gemeente (lees; het college) alles op alles heeft gezet ‘om Bloemers en de Zwaan te helpen aan een locatie’. Dit is geen volledige weergave van de feiten. Alles wat ons telefonisch werd meegedeeld (20 september 2023/ zie tijdlijn) wisten we al bij aanvang van de motie (22 mei 2023). Het ‘huiswerk’, nl. het contact leggen met de particuliere partijen was al door ons uitgevoerd, zelfs al vóór presentatie van de Kernvisies (februari 2023). Indien bij aanvang van de motie direct contact met ons was opgenomen, waar de motie duidelijk toe opriep, hadden we deze info direct kunnen verstrekken. Dit is niet gebeurd. We lezen hier niets over terug in het artikel.

Daarbij en niet geheel onbelangrijk; het gaat niet om ‘Bloemers en de Zwaan te helpen aan een locatie’, maar om te faciliteren in de nadrukkelijke vraag vanuit onze gemeenschap. De gemeenschap welke al jaren wacht op ‘groen licht’ voor uitvoer en concrete inpassing van deze unieke ‘alternatieve woonvorm’. Omdat men rechtmatig in tiny-houses wil wonen op een daarvoor toegewezen plek binnen de Gemeente Lochem. Waar middels uitvoer van een pilot het ‘startschot’ aan gegeven kan worden.


De gestelde beargumentatie vanuit het college om ‘pas in gesprek te gaan met de initiatiefnemers wanneer er een locatie in beeld is’ staat dan ook haaks op de opdracht van de motie door de raad, welke zegt; ‘op zo kort mogelijke termijn in gesprek te gaan met nu bekende initiatiefnemers‘. Als dat nl. wèl was gebeurd hadden we gezamenlijk meerdere (mogelijk) beschikbare locaties kunnen bespreken en tevens kunnen toetsen op haalbaarheid i.s.m. onze consulent. Specifieke locaties welke eerder door ons zijn ingebracht bij de Gemeente Lochem. Vanaf moment van aannemen van de motie (22 mei 2023) tot het moment van de voorgestelde uitvoer (1 augustus 2023) is geen contact met ons opgenomen. Terwijl wij wel degelijk meerdere voorstellen en toereikingen hebben gedaan. We lezen hier niets over terug in het artikel.


We zijn dus niet betrokken geweest bij het proces door het college. We worden wel degelijk betrokken bij het proces door de raad. Dit is een noemenswaardig verschil. De motie werd dan ook unaniem door de voltallige raad aangenomen. De te lezen uitspraak; “De gemeente is niet met ons in gesprek gegaan” ‘zegt Bloemers’, is daarmee ons inziens te ongenuanceerd en ook niet feitelijk gezegd. Het contact met de gemeente als geheel is er wel degelijk en dat is goed. Iets wat we ook goed willen houden. Een niet gedane uitspraak als deze vermelden helpt daar niet bij. (*update 10.30u; Stentor rectificeert de uitspraak binnen de online-versie).


Er word gesuggereerd dat een gemeentelijke locatie volgens Lochem ‘onmogelijk’ is; ‘omdat overheden bij de verkoop van grond gelegenheid moeten bieden aan potentieel gegadigden om mee te dingen’. Dit is totaal niet aan de orde. Voor een eenvoudige pilot hoeft geen grond verkocht te worden. Indien dat wel aan de orde zou zijn is sprake van het Didam Arrest. Iets waar we binnen onze eerdere reactie uitgebreid op ingaan. Er zijn wel degelijk tal van mogelijkheden (op basis van tijdelijke ontheffing/ Kruimelregeling) waarbij inpassing binnen een gemeentelijke locatie mogelijk is. Lees onze onderbouwing welke gebaseerd op praktijkervaring & jurisprudentie gerelateerd aan andere pilot-projecten in het land. Ook deze beargumentatie werd door ons weerlegd in het persbericht en publicatie. We lezen hier niets terug over in het artikel.


Daarnaast is het ons inziens ‘onterechte stemmingmakerij’ om als gemeente (lees; college) te beweren dat ‘een tijdelijke proef voor particuliere grondeigenaren zeer complex en risicovol is. Aangezien verhuur of pacht nauwelijks financieel rendement oplevert. Ook de onzekerheid aan het eind van de pilot maakt huiverig.’ We lezen hier verder ook geen concrete onderbouwing bij. Een eenvoudige pilot hoeft niet gekoppeld te worden aan een commercieel verdienmodel, zie onze publicatie. Het gaat hier simpelweg om een ’tijdelijke overeenkomst voor bepaalde termijn’ waarbij gewoon netjes een marktconforme pachtprijs voor word betaald. Net als bijv. een agrariër dat doet voor landbouwgrond. Wat de reden is dat ‘de onzekerheid aan het eind van de pilot huiverig maakt’ is onduidelijk aangezien er geen specifieke reden bij word geboden. Hierdoor blijft de aanname bestaan dat initiatiefnemers aan het einde van de pilot wellicht niet zouden willen vertrekken, want welke ‘onzekerheid’ zou anders ‘huiverig’ maken?


> Lees HIER de oproep van een particulier grondeigenaar uit Gorssel, welke al tijdenlang met ons in zee wil.


We noemen dit geen meerwaarde voor het artikel. Al helemaal niet positief te noemen voor inwoners van Lochem (de lezers) met particuliere gronden welke ons van dienst willen zijn. Er zijn wel degelijk tal van haalbare mogelijkheden voor uitvoer van een pilot op particuliere gronden, als een gemeente maar wil. Daarbij zijn er zowel met ons als met een mogelijk particuliere eigenaar evident duidelijke afspraken te maken over de duur. Echter blijft primair onze insteek; realisatie van de pilot op gemeentelijke grond. Om het experiment GEZAMENLIJK mèt de Gemeente Lochem uit te voeren; als proef-project, als duurzaam praktijkvoorbeeld, vanuit maatschappelijke voorbeeldfunctie, vóór en door haar inwoners..


Tenslotte; het feit dat inpassing met tiny-houses wèl mogelijk zou kunnen zijn (op permanente basis) mèt fundering (en hypothecaire lening) en dit als ‘het alternatief’ word neergezet (wat nog veel langer duurt) vinden we stuitend. In dat geval heb je als gemeente (lees; het college) totaal niet begrepen wat definitie & doelstelling is van een pilot. Alleen de aanvulling door Marleen van der Meulen (fractievoorzitter D66) ontkracht dit; ‘dat een proef er is om te experimenteren, dus buiten de regels denken om iets op korte termijn mogelijk te maken’. Iets wat we volledig onderstrepen.


Tevens iets wat ons persbericht (zie PDF-bijlage) en publicatie wel degelijk kenbaar maakt. Maar we als standpunt vanuit Stichting WildeWoonweide onvoldoende vertegenwoordigd terug lezen in het artikel. We hebben daarom Stentor vriendelijk verzocht om het artikel te herzien en daar waar nodig te corrigeren en/of aan te vullen. Zodoende onze belangen en het correcte feitenrelaas binnen het verlopen proces, evenredig èn onderbouwd benoemd worden.

We blijven nauw betrokken, positief en hoopvol bij het proces en staan open voor dialoog met zowel raad als college. ✊


Stichting WildeWoonweide

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *